Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 1)

Poland, Penal Labour Camp Treblinka I
Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I

Penal Labour Camp functioned from the summer of 1941 to the end of July 1944.
The initiator and organizer was the county staroste in Sokołów Podlaski, Ernst Gramss.
The commandant of the camp throughout the entire period was Theo van Eupen.
German service consisted of about 20 people.
They had help from a group of guards (about 100 people) – mainly Ukrainians.
Over 20,000 prisoners went through the camp, of which about 10,000 died or were shot.
https://muzeumtreblinka.eu/en/informacje/treblinka-i/

Karny Obóz Pracy funkcjonował od lata 1941 r. do końca lipca 1944 r.
Pomysłodawcą i organizatorem był starosta powiatowy w Sokołowie Podlaskim, Ernst Gramss.
Komendantem przez cały okres był Theo van Eupen.
Obsługa niemiecka liczyła około 20 osób.
Do pomocy mieli oni kompanie strażników, głównie Ukraińców, w liczbie około 100 osób.
Przez obóz przeszło 20 000 więźniów, z czego około 10 000 zmarło lub zostało rozstrzelanych.
https://muzeumtreblinka.eu/informacje/treblinka-i/


Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 2)

Poland, Penal Labour Camp Treblinka I
Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I

Treblinka I komendantura
Treblinka I headquarters

Treblinka I Bunkier karny dla więźniów, hodowla lisów i studnia
Treblinka I Punishment Bunker, Fox Farm and Well

Treblinka I Kasyno oficerskie SS, umywalnia
Treblinka I SS Mess Room, Washroom

Treblinka I żwirownia, miejsce niewolniczej pracy
Treblinka I the gravel pit

Treblinka I Budynki administracyjne i magazyny
Treblinka I Administration and Storage Buildings

Treblinka I Droga na miejsce straceń
Treblinka I Way to the execution site

Treblinka I Miejsce straceń
Treblinka I The execution site

Pamięci Romów i Sinti
zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach II Wojny Światowej

In memory of Roma and Sinti
murdered by the german occupiers in the forced-labour camp
and in the extermination camp during the Second World War

Treblinka I Miejsce kaźni więźniów Obozu Pracy Treblinka I – las wsi Maliszewa


Polska, Karny Obóz Pracy Treblinka I, Poland, Penal Labour Camp Treblinka I (cz. 2)